НВО 7 клас математика 2023 - дати

НВО 7 клас математика 2023 - дати
В тази страница ще публикуваме периодично всичко новини за НВО за 7 клас по математика.
Пълните данни са налични в сайта на МОН:


По-долният текст е от МОН и публикуваните данни на сайта на министерството.
За пълните данни посетете сайта на МОН.

Написаната тук информация е съкратена и има информативен характер, но е задължително да посетите сайта на МОН за пълната информация за НВО, за включения учебен материал, за точните дати, час на изпита и други изисквания! Не носим отговорност при разминаване на данни, дати, материал, задачи, изисквания, оценяване, времетраене и други.


Данни за изпита по математика

  • брой задачи: 23 (1-модул: 20, 2-модул: 3)
  • времетраене: 150 минути (1-модул: 60 минути, 2-модул: 90 минути), (+80 минути за ученици със СОП)
  • точки: 100 (1-модул: 65 т., 2-модул: 35 т.)

Вид задачи
  • 18 задачи, при които се избира от четири възможности за отговор (А, Б, В, Г), от които само един е правилен;
  • 2 задачи със свободен отговор (числов, символен или словесен) - без да прилага решение;
  • 3 задачи със свободен отговор – включва и прилагане на решение към отговора (2-модул).

Оценяването е според съотвения брой точки на всяка вярна задача.
Максималният брой точки от изпита е 100 т.


Учебен материал


Алгебра

- Естествени числа и действия с тях;
- Рационални числа и действия с тях;
- Решаване на равенства и неравенства;
- Процент;
- Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение;
- Разлагане на многочлени на множители;
- Линейни уравнения с едно неизвестно;
- Модулни линейни уравнение;
- Линейни неравенства с едно неизвестно;


Фигури и тела

- Лице и периметър на равнинни фигури;
- Многоъгълник. Правилен многоъгълник;
- Правоъгълна координатна система. Разстояние от точка до права;
- Елементи и свойства на ръбести тела (куб, правоъгълен паралелепипед, права призма, правилна пирамида);
- Елементи и свойства на валчести тела (прав кръгов цилиндър, прав кръгов конус, сфера и кълбо);
- Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави;
- Успоредни прави – признаци и свойства;
- Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник;
- Еднакви триъгълници. Питагорови тройки числа;
- Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл;
- Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник;
- Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30о;
- Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълника;
- Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат.


Вероятности и статистика

- Представяне, разчитане и интерпретиране на данни, представени чрез диаграми и графики;
- Множества и операции с тях;
- Случайно събитие. Вероятност на случайно събитие.


Моделиране

- Отношения и пропорции. Права и обратна пропорционалност;
- Средноаритметично на две и повече числа;
- Моделиране с изрази, линейни уравнения и неравенства.


Успех на всички ученици!


© от


Блог за решени задачи и домашно по математика

Решени задачи за домашно по математика

Предлагаме решени задачи

• Решения на задачите от учебно помагало
• Решения на задачите от учебна тетрадка
• Решения на задачите от самоподготовка
• Решения на задачите от някои сборници
• Решения на задачите от учебника
Пробен изпит
Онлайн тест
Онлайн урок с учител по математика
Онлайн урок с учител по информатика
Онлайн урок с учител по информационни
Онлайн урок с учител по програмиране C#
Онлайн урок с учител по програмиране C++
Онлайн урок с учител по програмиране PHP
Онлайн урок с учител по Ексел / Excel / Офис
Онлайн урок с учител по HTML,създаване сайт

Свържете се с нас при проблеми или въпроси: info@zadachite.net